Trustmark AB
Denna websida är under utveckling. This website is under development.
UID FutureMap® is a Mindmap for a Creative...and Sustainable Future!

Our new website will open "officially" under a new name during the autumn 2015

ba
Vad är långsiktighet? Vad är en socialt hållbar människa ?

Det talas allt mer om behovet av hållbarhet i världen och framförallt den klimatkris
som är under utveckling, med en särskild FN - konferens i Paris i december 2015.

Temperaturökningen i världen får inte överstiga
två grader, då den sedan inte
längre går att hejda.

Orsaken till denna farliga temperaturökning är den nutida människans oförsiktiga
beteende, vilket hon på olika sätt måste ändra. Vi som lever nu på jorden, kanske
klarar oss, men efter oss kommer barn och barnbarn...


UID FutureMap®
är ett verktyg som syftar till att göra varje människa medveten
om sig själv, bland 7,2 miljarder andra individer på vår planet, och hur alla människor,
företag, kommuner och organisationer efter hand kan bli hållbara(re) och utveckla hållbara
varumärken. Det handlar om att förändra våra sätt att tänka och vara i våra liv; att
lära oss att
tänka långsiktigt...tillsammans med andra människor!


IntegrationIntegrationWhat is sustainability? What is a sociall sustainable human being?

There is increasingly talk about growing problems with lack of sustainability of the world
and especially since the
climate crisis is under development, with a special
UN - conference in Paris in
December 2015.

T
he rise in temperature in the world must not exceed two degrees,
when the rise will no longer be stoppable.


The reason for this dangerous temperature increase is the modern humans unwary
behavior, which she in different ways must change. We who now live on Earth, will perhaps
survive, but for us, comes children and grandchildren...

UID FutureMap® is a tool that aims to make every man aware
about herself, including 7.2 billion other individuals on our planet, and how all people,
companies, councils and organizations can care to become more sustainable
and step by step develop sustainable brands.
It is about changing our way of thinking and being in our lives; to
learn to
think long term ...together with other sustainable people.

Integration

När alla inom verksamheten kan sin framtidskarta, är det
dags att välja ut ett särskilt hållbarhetsområde, där alla kan vara med
och bidra i stort och smått. Med kunskapsutveckling, med insatser på
lokal nivå och globalt.

Det finns hur mycket som helst att göra...
Börja t ex med att lära mer om organisationen MSC!

Integration

When everyone in the business can map their future, it is
time to select a special shelf area, where everyone can join
and contribute in large and small. With the development of knowledge, with efforts at
local and global level.
There are any amount to do ...
Start, for example, by learning more about the organization MSC!


http://www.msc.org/

Briggen Tre Kronor
Det är en bra idé att engagera sig lokalt!

http://www.hallbarahav.nu/