Trustmark AB
När gick det fel för människan ?

LitenLitenLiten

Roten till många av de stora problem som vi har brottats med i världen de senaste
hundra åren, har sitt ursprung i industrialismen, vilken startade i Storbritannien i mitten av 1700-talet.

Det var då det blev möjligt att låta maskiner, drivna först med ångkraft och senare med elkraft,
producera oändliga antal kopior på de produkter, som "marknaden efterfrågade".
Se Chaplins film "Moderna Tider"!

Chaplin

Problemet är och var "bara" att man inte förstod att stänga av maskinerna,
när man hade tillverkat tilräckligt många enheter av produkten. Girigheten tog över...

Många trodde också - och tror fortfarande - att marknaden är oändlig;
att det finns en oändlig marknad för alla produkter - bara
priset är tillräckligt lågt.
Fel! Fel! Fel! Fel! Fel! Som i bl a Kinesiska "Kommunistpartiets" tro....
Samma tro finns hos allt för många "marknadsförings- och varumärkesexperter" över
hela världen.

Ur denna felaktiga tro har kapitalismen och kommunismen vuxit.
Här har "Marxismen" och arbetarrörelsen fått näring...
Varje sida, i kampen om att knipa hela vinsten, påstår att de vill människornas bästa,
medan de egentligen bara strider för egen makt och vinning.
De strider bara om
pengar, om " vinsten ".
De har fel mål:
Pengar...
Pengar kan aldrig vara ett mål, utan är ett medel att uppnå
kvalitativa mål!!!!

Ingen strider om att ta de
kostnader och förluster, som också finns. Särskilt bland entreprenörer...
Läs t ex om Losec-entreprenören Ivan Östholm här i flik 9!

Utgångsläget i resonemanget bör vara:


”Mänsklig utveckling handlar om att skapa en miljö där människor kan utveckla sin fulla potential och leva kreativa och produktiva liv i samklang med sina behov, kunskaper och intressen.

En arbetsplats som erbjuder en lustfylld kunskapsmiljö skapar tillit och värdetillväxt för alla medverkare; anställda, kunder, leverantörer, ägare och samhälle. ”

Fli star

Varför har inte alla lust att gå till jobbet?

- och vad betyder ordet
jobb egentligen ?

Många gånger varje i dag i tidningar, radio och TV läser och hör man ordet ”jobb”. Det kanske inte spelar någon roll var ordet kommer ifrån, för vi förstår ju alla vad det betyder...eller hur!?...men här nedan följer bakgrunden till detta så otroligt ofta använda ord. ”Vad jobbar du med, vad jobbigt, jag måste skaffa ett jobb, osv...

Vi läser alltför ofta att tio, tjugo, hundra, ibland ett par hundra gruvarbetare har omkommit i ytterligare en olycka i kinesiska gruvor. Oftast handlar det om kolgruvor, kol som behövs för att förse industrin med energi för att Kina skall kunna fortsätta sin industriella revolution och öka produktionen ytterligare någon procent, precis som det var vid industrialismens början i Europa på sjuttonhundratalet. Platsen var mellersta England och de engelska kolgruvorna var på den tiden lika hemska arbetsplatser som många kinesiska kolgruvor är idag.

Industrialismen innebar en övergång från hantverk till storskalighet och maskinell tillverkning. Tidigare satt t ex skomakaren hemma i sitt kök och gjorde skor till grannar och bekanta i byn eller socknen. Nu börjar man göra skor i fabriker med maskiners hjälp. Maskinerna krävde kol för att hålla farten...

Gruvarbetarna åkte ner i de djupa, mörka, farliga gruvschakten varje morgon, sex dagar i veckan och kunde aldrig känna sig säkra på att de skulle få se dagens ljus igen. Lönerna var dåliga. Veckan ljuspunkt var söndagen då man fick tvätta sig ordentligt och sätta på sig en vit skjortkrage för att gå i kyrkan...I kyrkan fick man höra prästen berätta om Gud och Paradiset och man fick höra texter ur Bibeln, bland annat ur Jobs Bok:

”I landet Us fanns en man som hette Job. Det var en oförvitlig och rättrådig man som fruktade Gud och skydde allt ont. Sju söner och tre döttrar hade fötts honom. Han ägde 7000 får, 3000 kameler, 500 par oxar, och 500 åsneston och hade många tjänare. Han var den mäktigaste mannen i hela Östlandet. Hans söner brukade turas om att bjuda hem varandra till fest, och de inbjöd då också sina tre systrar att komma och äta tillsammans med dem. När alla hade hållit sin fest såg Job till att hans barn blev renade. Tidigt på morgonen offrade han ett brännoffer för var och en av dem. Han tänkte att de kan ju ha syndat och i sina tankar förbannat Gud. – Så brukade alltid Job göra.

En dags när gudasönerna trädde fram inför Herren var också Anklagaren med bland dem. Herren frågade honom: ”Var har du varit ?” Anklagaren svarade: ”Jag har vandrat kors och tvärs över jorden. Herren frågade honom: ”Lade du märke till min tjänare Job?” På hela jorden finns ingen så oförvitlig och rättrådig som han, ingen som så fruktar Gud och skyr allt ont”. Anklagaren svarade: ” Det är väl inte utan orsak som Job är gudfruktig. Du har ju på alla sätt skyddat honom och hans familj och allt som tillhör honom, du välsignar allt vad han gör, och hans hjordar breder ut sig över landet. Men sträck ut din hand och rör det som tillhör honom, så kommer han att förbanna dig rakt i ansiktet. ”
Herren sade till Anklagaren: Gör vad du vill med det som tillhör honom, bara du inte rör honom själv”. Så lämnade Anklagaren Herren.

En dag när Jobs söner och döttrar var på fest hemma hos den äldste brodern kom en budbärare till Job och sade: Oxarna gick för plogen och åsnorna betade bredvid, då kom sabeerna och rövade bort dem och högg ner folket. Jag kom ensam undan och kan berätta detta för dig. Medan han ännu talade kom en budbärare till och sade: ”Guds eld slog ner från himlen och brände ner fåren och folket, Jag kom ensam undan och kan berätta detta för dig.”
Medan han ännu talade kom en till och sade: ”Dina söner och döttrar var på fest hemma hos den äldste brodern. Då kom en väldig stormby farande från öknen. Den tog tag i husets fyra hörn, och huset föll samman över folket och alla dog. Jag kom ensam undan och kan berätta detta för dig.
Då reste sig Job och rev sönder sin mantel och skar av sitt hår. Han föll på knä och sade: ”Naken kom jag ur min moders liv. Naken vänder jag åter. Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn. Under allt detta syndade inte Job och klandrade inte Gud.

En dag när gudasönerna åter trädde fram inför Herren var också Anklagaren med bland dem. Herren frågade honom: ” Var har du varit?” Anklagaren svarade: Jag har vandrat kors och tvärs över jorden.” Herren frågade: ”Lade du märke till min tjänare Job? På hela jorden finns ingen så oförvitlig och rättrådig man som han, ingen som så fruktar Gud och skyr allt ont. Och han håller fortfarande fast vid sin oförvitlighet. Du uppeggade mig mot honom och han störtades i fördärvet utan orsak.” Anklagaren svarade: ”Hud för hud, Man kan ge allt man äger för att skydda sig själv. Men sträck ut din hand och rör hans egen kropp, då kommer han att förbanna dig rakt ansiktet. ” Herren sade till Anklagaren: ” Gör vad du vill med honom, bara du skonar hans liv.”

Så lämnade Anklagaren Herren. Han lät Job drabbas av varbölder från huvud till fot. Job tog en krukskärva att skrapa sig med, där han satt på askhögen. Hans hustru sade till honom: ” håller du fortfarande fast vid din oförvitlighet? Förbanna Gud och dö!” Han svarade henne, ”Du talar som en dåre. Vi tar emot det goda från Gud, skall vi då inte också ta emot det onda?
Under allt detta kom inte ett enda syndigt ord från Jobs läppar.

Tre vänner till Job fick höra om alla olyckor som drabbat honom. Då kom de samman, var och en från sitt håll, för att gå och visa honom medkänsla och trösta honom. Det var Elifas från Teman, Bildad från Shuach och Sofar från Naama. De såg honom redan på avstånd men kände inte igen honom. Då grät de och klagade, de rev sänder sin mantlar och kastade upp jord över sina huvuden. Så satt de på hos honom på marken i sju dagar och sju nätter. Ingen sade något till honom, ty de såg hur han led.

Job förbannar sin födelse

Då tog Job till orda och förbannade den dag han blev född. Han sade: ” Må den dag jag föddes förintas, den natt då man sade ”Ett gossebarn!” Den dagen må bli till mörker, må Gud i höjden inte fråga efter den och inget ljus skina över den. Må töcken och mörker kräva den åter, molnen sänka sig över den, förmörkelse slå den med skräck. Må den natten slukas av dunklet. Låt den inte räknas bland årets dagar, låt månaderna vägra den plats...”

Sedan följer en många sidor lång dialog mellan Job och hans vänner och så småningom blandar sig även Herren i samtalet. I slutet av Jobs bok och därmed Jobs liv får Job ”kompensation” av Gud för sitt mer än sorgliga liv, han fick tillbaka allt vad han en gång ägt och nya barn, men för de engelska gruvarbetarna framstod helheten av Jobs liv som ett helvete på jorden, precis som deras egna liv i gruvorna. Någon kom på att man kunde kalla gruvarbetet ”the job”. Jobbet.

Jobb, arbete, sysselsättning, roll...

Av ovanstående text kan man dra slutsatsen att ”jobbglädje” knappast kan vara ett giltigt begrepp. Om det skall finnas glädje på arbetsplatsen, så handlar det om ”arbetsglädje” och då är vi tillbaka till huvudfrågan: ”Varför har inte alla lust att gå till jobbet?” Varför har inte alla
lust och vad gör man för att skapa lust ? Vad är lust, egentligen ?

Men, varför måste man känna
lust att gå till jobbet? Det är ju bara ett ”jobb”! ?
Just det. Här finner vi den gamla inställningen till begreppet ”jobb”. Ett nödvändigt ont. Man går till jobbet, precis som gruvarbetarna till den hemska gruvan för att man måste. Man måste ha ett jobb som ger en stadig inkomst, så att man kan betala hyran, köpa mat osv – för att överleva. För de flesta människor är detta en realitet. Man kräver inte mer av sitt arbete än att det skall ge en lön – som efter skatt - gör att man kan hålla näsan över vattenytan. Många går till sin arbetsplats med känslor av obehag, men tar igen detta så gott man kan på kvällen när man kommit hem, under helgen och på semestern. Så har det varit för de flesta, så länge vi kan minnas.
I detta scenario finns ju basen för hela vår politiska agenda. ”Arbetare i alla länder, förena er”. Arbetarrörelsen, som slogs och ”slåss” för bättre arbetsförhållanden och bättre löner – och för att forma ett samhälle där man känner sig hemma och har kontroll över utvecklingen. Socialismens andlige fader Karl Marx arbetade en stor del av sitt liv med att formulera de frågor som uppstod i och med industrialismens utveckling och vad den orsakade för negativakonsekvenser för människan. Han använde ofta begreppet ”alienation”. Marx baserade till stor del sin filosofi på detta begrepp:

För Marx hade mänsklighetens historia dubbla aspekter: Det var en historia med ökande mänsklig kontroll över naturen och på samma gång en historia av ökande mänsklig alienation. Alienation betyder i grunden främlingskap. För Marx betydde detta ord ett tillstånd där människan domineras av krafter som hon själv har skapat.

I civiliserade länder som Sverige finns numera
arbetsmiljölagar som gör det otänkbart att driva någon form av produktion utan absolut säkerhet för de anställda. Ingen skall riskera liv eller hälsa på arbetsplatsen. Men hur är det egentligen med detta? Ja, vi vet ju att den psykiska ohälsan är epidemisk, att den bara ökat de senaste tio-tjugo åren. I Folkhälsoinstitutets senaste årliga rapport (28 september 2005) kan man bl a läsa:

Psykisk ohälsa bakom kvinnors sjukskrivningar

Psykisk ohälsa är den enskilt största orsaken till sjukskrivning bland kvinnor. Både sociala och biologiska orsaker kan ligga bakom de ständigt ökande psykiska problemen.
”Vi måste se psykisk ohälsa på samma sätt som fysisk” En tredjedel av alla kvinnor som är sjukskrivna lider av psykiska besvär.

Då uppstår genast frågan: ”Vad är psykisk ohälsa? ” Man kan börja med att konstatera att psykisk ohälsa leder till arbetsoförmåga. Man kan inte eller vill inte gå till ”jobbet”. Det enda som ger lust att gå till jobbet är arbetskamraterna, att vara en del i en
gemenskap. Men väldigt många saknar mål och mening på jobbet. Om detta står det ingenting i den svenska Arbetsmiljölagen. Det hörs heller inga fackliga krav om denna ”sak”.

Finns det en tyst överenskommelse om att kräva mål och mening är att kräva för mycket?

Mål och mening är begrepp som hänger ihop med ordet
motivation. Detta ord brukar kopplas ihop med Maslows välkända behovsstege, den som säger att människan först måste tillfredsställa de grundläggande behoven innan hon/han kan börja tänka på självförverkligande, att utveckla sig själv.

Vad är det egentligen som har hänt i och med industrialismens utveckling?

Man skulle kunna tänka sig att mänskligheten under de senaste tvåhundra åren, med allt mer avancerade maskiner och produktionsteknik skulle slippa det monotona, trista, tunga, arbetet och bara kunna lata oss. Maskinerna skulle nästan själva kunna producera vad vi behöver för att uppfylla basbehoven.

Så har det uppenbarligen inte blivit. Och så vill vi antagligen inte heller ha det. Vi människor behöver arbeta, känna att vi utför meningsfulla uppgifter. Vi behöver lösa olika uppdrag och göra saker med både händer och huvud. Vi behöver känna att vi behövs, att vi fyller en tydlig plats, en roll.
Vi vill helst känna att vi är så viktiga på vår arbetsplats att vi inte är utbytbara! Så är det inte för alla. De flesta upplever idag att de inte bara är utbytbara, många är också rädda att de överhuvudtaget inte behövs och går bara och väntar på att få beskedet om att man inte längre har något...jobb. Inte konstigt att det uppstår psykisk ohälsa. Är man dessutom, som kvinnor är i högre grad än män, väldigt plikttrogna, vill vara ”perfekta” både på arbetsplatsen och i hemmet så blir det lätt för många krav att uppfylla i ”livspusslet”.

Vad industrialismen och de politiska konsekvenserna av detta har lett till är ett
kvantitetssamhälle med ett omänskligt tempo. Vi har av bara farten, blint rusat in i en livsstil och skapat ett samhälle som bygger på ständigt ökande kvantitet i alla former. Det skall hela tiden produceras och konsumeras mer och mer och allt fortare.
Denna utveckling har skapat etisk fråga. Kan, vill och bör vi fortsätta så här? Vi vet redan vilken inverkan den industriella utvecklingen har haft och har på naturen. Vi ser nu också hur den skapar psykisk ohälsa. Vad göra? Vi måste ju fortsätta att utveckla vår
produktivitet (producerad kvantitet per tidsenhet) och därmed konkurrenskraft för att kunna öka tillväxten och behålla vår välfärd!?

Hur ser idealsituationen ut? Hur gör man för att skapa en lustfylld arbetsmiljö?

”Mänsklig utveckling handlar om att skapa en miljö där människor kan utveckla sin fulla potential och leva kreativa och produktiva liv i samklang med sina behov, kunskaper och intressen. En arbetsplats som erbjuder en lustfylld kunskapsmiljö skapar tillit och värdetillväxt för alla medverkare; anställda, kunder, leverantörer, ägare och samhälle. ”

Hur blir detta verklighet? Kan alla ha det så på ”jobbet”, på en arbetsplats?

Saken är enkel i teorin:
Arbetsmiljön sitter ”huvudsakligen”i den mänskliga hjärnan. Här finns motivationen, målen, meningen och den så viktiga lusten.

Men varifrån kommer denna lust ursprungligen och vilka faktorer är det som förstör lusten?

Detta är en av de huvudfrågor vi vill diskutera här i UID Academy!